Tarpukario leidiniai

Spauda tarpukario Lietuvoje – visi periodiniai leidiniai, leidžiami nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1918 m.) iki 1940 metų, kai šalį okupavo Tarybų Sąjungos kariniai daliniai.
Pirmasis oficialaus nepriklausomos Lietuvos laikraščio „Lietuvos aidas“ numeris išėjo 1917 m. rugsėjo 6 d. Jo redaktoriumi buvo Antanas Smetona. Laikraščio leidėju – rugsėjo 21 d. įkurta Lietuvos Taryba. „Lietuvos aidas“ buvo leidžiamas tris kartus per savaitę (antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais) su mėnesiniu priedu „Liuosoji valanda“ ir savaitiniu priedu „Mūsų ūkis“. Lietuvos vyriausybės kūrimo metu „Lietuvos aide“ buvo skelbiami vyriausybės priimti nutarimai, įstatymai, kiti oficialūs dokumentai, kurie vėliau buvo perspausdinti leidinyje „Laikinosios vyriausybės žinios“. 1918 m. vasario 19 d. numeryje buvo išspausdintas ir Lietuvos nepriklausomybės aktas. Laikraštyje taip pat atsispindėjo Lietuvos politinis, ekonominis bei kultūrinis gyvenimas, svarbiausi šalies ir pasaulio įvykiai.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga leido  savaitraštį „Lietuvos ūkininkas“. Leidinys buvo skirtas kaimo žmonėms, valstiečiams. Jame buvo trumpai aptariami svarbiausi pasaulio įvykiai, politinis ir ekonominis gyvenimas, spausdinami mokslo populiarinimo straipsniai, grožinės literatūros kūriniai, satyros ir humoreskos.
1922 m. vasario 16 d. pasirodė Valstiečių liaudininkų sąjungos leidinys – dienraštis „Lietuvos žinios“.
Žiburėlis“ – vaikų žurnalas – įsteigtas ir leistas A. Giedraičio-Giedriaus iniciatyva, talkinant lėšomis Jurbarko mokytojams ir kūryba – P. Mašiotui. 1920-1924 m. Jurbarke, 1924-1944 m. – Kaune kas mėnesį ir du kartus per mėnesį. 1920 m. antroje pusėje buvo sustojęs, 1921 m. – atgaivintas. Nuo 1924 m. leido Lietuvos Raudonasis kryžius, atnaujintą 1942-1944 m. – Vyriausias savitarpinės pagalbos komitetas. 1942-1944 m. turėjo skyrelį „Žiburėlis mažiesiems“. Tiražas 1933 m. – 3000 egz.
Saulutė“ – vaikų žurnalas, ėjęs 1925-1931 m. Jurbarke du kartus per mėnesį. Leido Antanas Giedraitis-Giedrius ir „Pasakos“ bendrovė, 1930-1931 m. – Marijampolės „Dirvos“ bendrovė ir spaustuvė. Redaktorius Antanas Giedraitis-Giedrius. Be redaktoriaus, žurnalui rašė Konstantinas Bajerčius, Stasys Balčytis, Bernardas Brazdžionis (Vytė Nemunėlis), Iliuminata Vasiliauskaitė-Giedraitienė (Nemuno Bangelė), Pranas Mašiotas, Teodoras Šuravinas ir kt., iliustravo Kazys Šimonis.

[slider title="Šaltiniai"]http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulut%C4%97_(Jurbarkas)[/slider]