1905m. lapkričio 2d. (pagal senąjį kalendorių – spalio 20d.) pirmas viešas lietuviškas vakaras įvyko ir Jurbarke.
Jurbarkas tuomet buvo Rusijos-Vokietijos pasienio  punktas, nemažas judrios prekybos ir pelningos kontrabandos. Mieste buvo stambus kunigaikščių Vasilčikovų dvaras – jų vasaros rezidencija. Kairiame Mituvos krante, už parko ir dvaro kumetynų, buvo dragūnų pulko pastatai. Retsykiais šiame pulke buvo statomi spektakliai, be abejo, rusų kalba. Per Jurbarką ėjo knygnešių keliai, nemažai knygų būdavo čia paliekama. Jau 1892m. Jurbarke buvo lietuvių choras, kurį organizavo V. Nacevičius.
Ir štai 1905m. vasarą Jurbarko entuziastai gavo caro valdžios leidimą surengti viešą lietuvišką vakarą. Susibūrė vaidintojų grupė, pastačiusi populiarią Keturakio komedija „Amerika pirtyje“. Šį veikalą režisavo advokatė Skirgailienė. Taip pat šiam vakarui ėmė ruoštis Jurbarko ir Skirsnemunės parapijų chorai.
Vakaras įvyko Vasirčikovų dvaro daržinėje. „Vilniaus žinių“ dienraštis 1905 11 14 rašė, kad Jurbarke įvyko toks vakaras, kokio jurbarkiškiai dar nebuvo mate. Vakaro pasižiūrėti atėjo visa miesto ponija, net apsilankė tuomet dvare gyvenęs kunigaikštis Vasilčikovas (senasis). Tarp žiūrovų buvo ir Konstantinas Glinskis, tada dar gimnazistas, vėliau tapęs žinomu teatralu, pirmojo profesionalaus teatro režisierium. Komedijoje piemenuko vaidmenį vykusiai suvaidino penkiolikmetis jurbarkiškis Antanas Sodeika, vėliau tapęs plačiai žinomu operos dainininku, konservatorijos profesoriumi. Savo knygoje „Mano kelias į muzikos meną“ prisiminė: “Šis debiutas  man pavyko gerai: gyrė ir režisierė, ir kai kurie žiūrovai. Žinoma, tėveliui proga manimi pasididžiuoti. Šis pirmas pasirodymas senoje ir man pačiam buvo malonus“. Siuvėją Vincą vaidino Stasys Šimkus, tuomet Skirsnemunėje vargonavęs, vėliau tapęs garsiu kompozitoriumi. A. Sodeika prisimindamas rašė: „Dar šiandien, matau Šimkų – be švarko, vien su liemene, rankoves pasiraičiusį, pas bekampį siuvantį.“
Nuo to laiko Jurbarke nuolatos vyko lietuvių vakarai – spektakliai. Juos rengti daug padėjo K. Glinskis, vasaros atostogų metu parvykęs pas tėvus. Susibūrė nemaža prisiekusių vaidintojų grupė. Joje vaidino lietuviai, rusai, žydai. Be advokatės Skirgailės, aktyviai dalyvavo pašto viršininko žmona M. Sinicka, moksleivis (vėliau žinomas pedagogas) Teodoras Šiuravinas, Peterburgo universiteto studentas vietinio šventiko Markevičiaus sūnus Martas, Peterburgo koncervacijos studentė E. Bilminiūtė ir kiti.

Taigi, teatro ištakos Jurbarke siekia net 1905 metus, kuomet kompozitorius S. Šimkus ir vargonininkas J. Pocius buvo surengę Keturakio „Amerikos pirtyje“ vaidinimą. Režisieriaus Konstantino Glinskio, kurio vadovaujama Valstybės teatro studija 1919 m. trumpam buvo apsistojusi Jurbarke, paskatinta teatro mėgėjus subūrė O. Lukoševičiūtė.

[slider title="Šaltiniai"]„Šviesa“ 1995m. lapkričio 14d., Vytautas Kutkevičius[/slider]